Gestió de Clubs

Informació fiscal i documental

Impost sobre el valor afegit (IVA) - Llei 13/1992

Els Clubs esportius tenen reconeixement de caràcter social si compleixen els requisits que marca la Llei: no tenir afany de lucre i que els membres de la junta directiva no cobrin per aquest fet.

Els ingressos obtinguts per prestació de serveis esportius estan exempts de l'IVA; per exemple, quotes de socis, lloguer de material esportiu, organització de campus esportius, inscripcions a curses o marxes esportives.

Els ingressos per subvencions ( ajuts rebuts d’organismes oficials tals com Generalitat, Ajuntaments, Diputació, etc...) estan exempts de l'IVA. També ho estan les donacions rebudes.

Els ingressos per aquelles activitats no considerades serveis esportius hauran de portar IVA, tal com venda de roba a tercers, venda de material a tercers, ingressos en concepte de publicitat, explotació de bar, lloguer de local, el recàrrec de la loteria, etc... Per aquests conceptes el Club hauria de cobrar un IVA del 21% i ingressar-lo posteriorment a Hisenda.

Exemple: Club esportiu amb els ingressos següents: quotes de 200 socis a 20€ = 4.000 € ; ajuts de l’Ajuntament de 2.000 € per activitats ciclistes ; quota d’inscripcions organització marxa esportiva amb 600 participants a 25€ = 15.000 € ; Total ingressos : 21.000 €

Tots els ingressos són per prestació de serveis o per subvencions » » » ingressos sense IVA; cap ingrés del Club porta IVA, el Club no es podrà deduir l’IVA que paga i el Club no cal que presenti cap declaració trimestral ni anual a Hisenda.

Operacions amb tercers de més de 3005,06 euros

En general han de declarar-se totes les operacions (vendes, prestacions de serveis i adquisicions) que superin al llarg de l’any 3.005,06€ per operador. No obstant, els Clubs només hauran de declarar aquelles vendes o prestacions de servei que no estan exemptes d’IVA i que superin els 3.005,06€ en còmput anual. Per contra, han de declarar totes les adquisicions, sempre que superin els 3.005,06€ en còmput anual, incloses subvencions i donacions rebudes i exclosos els subministraments d’aigua, energia elèctrica i combustibles i les primes d’assegurances. La declaració de l’any 2015 (imprès mod. 347) haurà de presentar-se durant el mes de febrer vinent.

Donacions

Els ajuts rebuts d'una empresa privada, en metàl·lic o en material, tenen per al Club la consideració d’ingressos. Per a la empresa donant, en canvi, ni és una despesa deduïble ni un acte que doni peu a una deducció d’impostos sobre la renda de les persones físiques o societats.

Per a que l'empresa donant tingui dret a la deducció a l’Impost de Societats ( Llei 49/2002) és necessari que aquesta donació la faci a la Federació Catalana (entitat jurídica declarada d’utilitat pública). Per tant seria aconsellable que les donacions es canalitzessin a través de la Federació, la qual seguidament pot destinar una quantitat equivalent per ajudar l’activitat esportiva del Club.

Impost de Societats - Llei 27/2014

L’impost de societats (IS) grava la renda de les persones jurídiques (entitats esportives).

No estan subjectes al IS els ingressos resultat de la realització d’activitats indicades a l’objectiu social, tal com, quotes de socis, lloguer de material esportiu, organització de campus esportius, inscripcions a curses o marxes esportives, així com ingressos de subvencions, donacions i ajuts.

Sí estan subjectes al IS els ingressos resultat de la realització d’activitats no relacionades amb l’objectiu social, tal com, cursos , conferències, activitats de formació, estades, venda de material a tercers, publicacions o loteria, cobrament de quantitats en concepte de publicitat, així com arrendaments i interessos bancaris.

No hi ha obligació de presentar la declaració de l’impost de societats si es compleixen aquests tres requisits:

  • Quan els ingressos totals no superin els 50.000 € anuals al 2015 (75.000€ serà el límit per al 2016).
  • Quan els ingressos procedents de rendes no exemptes no superin els 2.000 € anuals.
  • Quan totes les rendes no exemptes obtingudes estiguin sotmeses a retenció.

En cas contrari, el tipus impositiu aplicable és el 25% del benefici fiscal (diferència entre tots els ingressos subjectes al IS i totes les despeses deduïbles directament relacionades amb l’activitat subjecta).

Els Clubs hauran de presentar l’impost entre els dies 1 i 25 de juliol a l’Agència Tributària, utilitzant el model 200 de forma telemàtica.

Comptabilitat bàsica del Club

El Club, que no estigui obligat a presentar Impost de Societats, haurà de portar obligatòriament un llibre de caixa on detallarà els ingressos i les despeses que permeti distingir les operacions amb IVA i sense IVA.

El Club que estigui obligat a presentar Impost de Societats haurà de dur una comptabilitat idèntica a la que duen les societats mercantils (S.L, S.A.) , llibre diari, llibre d’inventaris i llibre de comptes anuals.

Documents bàsics del Club

Llibre o arxiu d’actes : Es guardaran totes les Actes de les reunions de Junta Directiva així com les actes de les Assemblees ordinàries.

Base de dades o llibre de registre de tots els socis de l’entitat.