Avís legal


INFORMACIÓ GENERAL
En compliment de l'Article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s'informa que el titular del lloc web https://www.ciclisme.cat/ és:
FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME, amb CIF G-08909582 i domicili social a PS. VALL D’HEBRÓN, 185-201  -08035-  BARCELONA, inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 4.437. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@ciclisme.cat.


OBJECTE
La present pàgina web https://www.ciclisme.cat, propietat de FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'internet, a la informació, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat.
El present avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d'aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.


USUARI
La utilització d'aquesta pàgina Web li atribueix la condició d'usuari de la mateixa.
Es recomana a l'usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l'accés i ús a https://www.ciclisme.cat  o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l'avís legal en el moment de l'accés sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, quedant FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME facultada per denegar o retirar l'accés i ús de la Web, a qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.
L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web.
Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

ÚS NO AUTORITZAT
L'usuari d'aquest lloc web es compromet a no fer ús del mateix per a finalitats o activitats il·legals o il·lícites; en conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats a la nostra web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informació o el contingut incorporat en el nostre lloc web per FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME, els seus agents, directius, filials i/o empleats.


POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.


MODIFICACIONS
FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.


SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET
Certs continguts de la website de FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME


PROTECCIÓ DE DADES
De  conformitat  amb    el que  estableix  la  Llei  Orgànica  15/1999  de  Protecció  de  Dades  de Caràcter Personal (LOPD), FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l'entitat, mitjançant els formularis situats a  les seves  pàgines, seran introduïts en  un fitxer  sota  la responsabilitat de FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: PS. VALL D’HEBRÓN, 185-201  -08035-  BARCELONA.
Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l'usuari es compromet a notificar a FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME qualsevol variació i que FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats,  programes  d'ordinador    necessaris  per al seu funcionament,  accés  i  ús,  etc.), titularitat  de  FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME. Seran,  per tant, obres protegides  com a  propietat  intel·lectual  per     l'ordenament  jurídic  espanyol,  sent-los aplicables  tant  la  normativa  espanyola  i  comunitària  en  aquest  camp,  com  els  tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels esmentats drets. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport  i  per  qualsevol  mitjà  tècnic,  sense  l'autorització    de  FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME.
L'usuari    es compromet    a  respectar  els  drets  de  Propietat  Intel·lectual  i  Industrial titularitat de FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol  altre  suport  físic  sempre que   sigui,  única  i  exclusivament,  per al seu ús personal i privat. Les al·ludides marques comercials són d'ús no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment l'usuari no està autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials de FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME com a vincles  sense el seu previ consentiment per escrit.
Encara en el cas que l'usuari descarregui a la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per a tal fi, això no li atorgarà cap dret sobre aquestes, atès que FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets de les mateixes.
L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME.


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, España.