Curs de Tècnic de Ciclisme de Nivell 1: Oberta convocatòria 2024

09/05/2024
Federació

Curs de Tècnic de Ciclisme de Nivell 1: Oberta convocatòria 2024

La Federació Catalana de Ciclisme i l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, convoquen el XVIII Curs de Tècnics de Ciclisme de Nivell 1, formació imprescindible per a l'iniciació en el món del ciclisme i amb persepectives professionals tant en escoles de ciclisme com del món del guiatge o el lleure.

D’acord amb la Orden del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, ECD/158/2014, del 5 de febrero, el títol de tècnic de ciclisme de Nivell 1 és una titulació acadèmica per obtenir el ROPEC que habilita professionalment per a: "dinamizar, instruir y concretar la iniciación deportiva; organizar, acompañar y tutelar a los deportistas durante su participación en actividades, competiciones y eventos propios de este nivel...."

Les Proves d'accés d'aquest curs de Tècnic de Ciclisme de Nivell 1 es celebraran el dissabte 15 de juny de 2024 a les 9:00h al  Velòdrom Municipal d’Horta de Barcelona.
 

Per a formalitzar la inscripció, cal realitzar els següents passos:

               1. Omplir el full de Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés al Curs de Tècnic de Ciclisme Nivell1 en període transitori 092101CICI – Barcelona –A . 
Tota la informació i descarregar el full d’inscripció a la web de la FCC: CursosFCC.cat
          
                2. Presentar la documentació original, per a la seva compulsa, a la seu de la FCC:     
      a. Fotocòpia compulsada del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent, o superior acadèmicament) o bé, document acreditatiu de la superació de les proves d’accés a grau mitjà o superior.
        b. Fotocòpia compulsada del DNI.
        c. 1 fotografia mida carnet.
        d. Llicència de la FCC en curs
        e. Comprovant de pagament de la prova d’accés (es compulsa a la FCC amb verificació de l’original)

    3. Cal realitzar el pagament dels 49,25€ de les proves d’accés al núm. de compte corrent de la FCC ES83 2100 2895 7802 0008 8775 amb el concepte Prova d’accés Curs Nivell 1 i el nom de l’alumne/a.

Per aquesta prova s’ha de dur casc i qualsevol tipus de bicicleta homologada. La descripció de les proves a realitzar i els criteris d’avaluació es troben al document d’informació del curs publicat a la web:  PROVA D’ACCÉS.
Les places s’atorgaran per ordre de superació de les proves d’accés al curs, amb un mínim de 10 alumnes i un màxim de 30 alumnes.
 

Imports a pagar del Curs de Tècnic de Ciclisme Nivell 1:
  •     Prova d’accés:   49,25€
  •     Bloc Comú: 136,00€
  •     Bloc Específic: 183,75€
  •     Període de pràctiques:   50,00€
  •     Varis: 300,00€
  • TOTAL:  719€
El Bloc Específic del curs s’iniciarà el 27 de setembre de 2024 a les 18h a la Sala Narcís Masferrer del Velòdrom d’Horta i finalitzarà el 30 de novembre de 2024. Les classes seran teòriques de forma telemàtica i pràctiques i presencials  en divendres de 18 a 22h i dissabte de 9 a 14h i de 15 a 19h.
 
Àrea de Formació i Escoles 
Federació Catalana de Ciclisme