Modificacions en la gestió de clubs i entitats esportives

29/12/2008
Federació

Modificacions en la gestió de clubs i entitats esportives

 

MODIFICACIONS APROVADES:

 

1ª.- Es modifica l’article 4 del Decret 145/1991 de forma que a partir d’ara es pot constituir un nou club amb un mínim de 3 persones.

 

Abans de l’aprovació d’aquest nou Decret 215/2008 per constituir un nou club es necessitaven un mínim de 12 persones.

 

2ª.- Es modifica l’article 17.1 del Reglament del Decret 145/1991 de forma que a partir d’ara les Juntes Directives dels clubs poden estar composades per un mínim de 3 persones, un dels quals serà el president, un altre el secretari i un tercer el tresorer.

 

Abans de l’aprovació d’aquest nou Decret 215/2008 les Juntes Directives dels clubs havien d’estar formades  perun mínim de 5 i un màxim de 21 persones.

 

3ª.-  Es modifica l’article 19 del Reglament del Decret 145/1991 de forma que a partir d’ara el mandat de les Juntes Directives dels clubs no pot ser inferior a 6 anys ni superior a 8.

 

Abans de l’aprovació d’aquest nou Decret 215/2008 el mandat de les Juntes directives no podia ser inferior a 2 anys ni superior a 6.

 

IMPORTANT: Aquesta modificació no serà d’aplicació a les Juntes Directives de clubs amb mandat vigent en el moment de la entrada en vigor del nou Decret 215/2008   

  

NOTA: Els clubs i les associacions esportius ja constituïts hauran d’adaptar els seus Estatuts i inscriure aquesta adaptació en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat abans del inici d’un nou procés electoral per a l’elecció dels membres de la seva Junta Directiva.