Oberta la convocatòria al Curs de Tècnic de Ciclisme de Nivell 1

11/05/2022
Federació

Oberta la convocatòria al Curs de Tècnic de Ciclisme de Nivell 1

La Federació Catalana de Ciclisme, amb la col·laboració de l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, convoca el XVI Curs de Tècnics de Ciclisme de nivell 1, d’acord amb la Orden del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, ECD/158/2014, del 5 de febrero.

Les Proves d’accés es celebraran el dissabte 18 de juny de 2022 a les 9:00h al  Velòdrom Muncipal d’Horta-Miquel Poblet de Barcelona. 
 

Per formalitzar la inscripció cal realitzar els següents passos:
  1. Omplir el full de Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés al Curs de Tècnic de Ciclisme Nivell1 en període transitori 092101CICI – Barcelona –A. Podeu trobar tota la informació i descarregar el full d’inscripció a la web de la FCC: CursosFCC.cat (Tota la informació a l'enllaç)
  2. Presentar la documentació original, per a la seva compulsa, a la seu de la FCC:

a. Fotocòpia compulsada del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent, o superior acadèmicament) o bé, document acreditatiu de la superació de les proves d’accés a grau mitjà o superior.

b. Fotocòpia compulsada del DNI.
c. 1 fotografia mida carnet.
d. Llicència de la FCC en curs
e. Comprovant de pagament de la prova d’accés (es compulsa a la FCC amb verificació de l’original)
 

3. Cal realitzar el pagament dels 49,25€ de les proves d’accés al núm. de compte corrent de la FCC ES83 2100 2895 7802 0008 8775 amb el concepte Prova d’accés Curs Nivell 1 i el nom de l’alumne/a.

Per aquesta prova s’ha de dur casc i qualsevol tipus de bicicleta homologada. La descripció de les proves a realitzar i els criteris d’avaluació es troben al document d’informació del curs publicat a la web: PROVA D’ACCÉS (Tota la informació, a l'enllaç).

Les places s’atorgaran per ordre de superació de les proves d’accés al curs, amb un mínim de 10 alumnes i un màxim de 30 alumnes.
 

Imports a pagar del Curs de Tècnic de Ciclisme Nivell 1:
  • Prova d’accés:   49,25€
  • Bloc Comú: 136,00€
  • Bloc Específic: 183,75€
  • Període de pràctiques:   50,00€
  • Varis: 300,00€ TOTAL:  719€
Les classes del bloc específic s’iniciaran el divendres 30 de setembre de 2022, a les 18h. 
 
Àrea de Formació i Escoles 
Federació Catalana de Ciclisme