Subvencions a clubs i entitats federades

15/04/2015
Federació

Subvencions a clubs i entitats federades

Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant l'any 2014 o temporada 2014-2015, i se n'aproven les bases reguladores.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 23 d’abril de 2015.

Entitats destinatàries Poden ser sol·licitants de les subvencions les entitats públiques i les entitats sense finalitat de lucre que, en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, estiguin degudament inscrites o adscrites al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i que també tinguin la junta directiva o òrgan de govern degudament inscrit en aquest Registre o el que correspongui, sempre que es demani un mínim de 3.000 euros sumant l’import de totes les actuacions sol·licitades per cada entitat.

L’òrgan instructor comprovarà d’ofici el compliment d’aquests requisits. 3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que es relacionen a continuació, els quals han d’estar degudament acreditats mitjançant les declaracions o la memòria corresponents, que també s’esmenten, per a cada requisit o condició, a continuació: a) No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (Acreditació per declaració responsable del representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud) b) Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada de l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda. (Declaració del representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud) c) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual, si la realització d’alguna de les activitats objecte de la subvenció utilitza qualsevol element susceptible de generar drets d’autor. (Acreditació per declaració del representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud) d) En el cas que disposi d'una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 322/2011, de 19 d'abril. (Acreditació per declaració responsable del representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud) e) En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. (Acreditació per memòria signada pel representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud) f) Complir els requisits dels articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 d'aquesta Llei. (Acreditació per declaració del representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud) g) En cas de fundacions i associacions no esportives, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l’anterior. (Acreditació per declaració responsable del representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud) h) En cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril. (Acreditació per declaració responsable del representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud) i) En cas d’associacions esportives d’utilitat pública, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant l’òrgan competent del Consell Català de l’Esport, d’acord amb l’article 34 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i l’article 5 del Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 3/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6842 - 31.3.2015 CVE-DOGC-A-15086037-2015 procediments relatius a associacions d’utilitat pública i resta de normativa aplicable. (Acreditació per declaració responsable del representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud) 3.2 Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb d'altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics i privats d'àmbit territorial, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que no ultrapassin el 100% del cost total de les activitats subvencionades a desenvolupar pel beneficiari. No són compatibles amb la percepció de qualsevol altra subvenció, premi o ajut del Consell Català de l’Esport per a la mateixa activitat subvencionada, durant els exercicis 2014 i 2015. —4 Despeses subvencionables i quantia de les subvencions 4.1 Es consideren despeses subvencionables les despeses relacionades directament amb la realització de cada activitat per a la qual es sol·licita subvenció, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores. En cap cas, les despeses poden tenir caràcter de despeses d’inversió, ni el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat. A aquests efectes, tenen aquesta condició les despeses que expressament constin com a subvencionables a la Guia per a la justificació de les subvencions disponible a la pàgina web corporativa de l'Administració de la Generalitat, Secretaria General de l'Esport, en l'adreça electrònica següent: http://www20.gencat.cat/portal/site/sge. 4.2 Les subvencions es concedeixen dins els límits de la dotació pressupostària màxima prevista a la convocatòria i d’acord amb la puntuació obtinguda per aplicació dels criteris de valoració establerts a la base 9. La distribució de la dotació pressupostària de la convocatòria és proporcional a la puntuació obtinguda. 4.3 S’estableix un percentatge màxim del 20% de desviació pressupostària, entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de les activitats subvencionades que no comporta reducció de la quantia de la subvenció atorgada, sempre que es garanteixi que l’objecte i la finalitat de la subvenció s’ha complert. En el supòsit que el percentatge de desviació pressupostària superi el 20%, sempre que l’objecte i la finalitat de la subvenció concedida es compleixi, l’import de la subvenció atorgada es redueix automàticament, en la mateixa proporció al percentatge en què se superi aquesta xifra. 4.4 En cap cas, l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de les activitats a desenvolupar pel beneficiari.

— Sol·licituds 5.1 Cada entitat interessada ha de presentar una única sol·licitud que inclogui les diferents activitats per a les quals es demana subvenció, segons model normalitzat. Aquest model normalitzat de sol·licitud incorpora els models normalitzats de la documentació a què es refereix la base 7.1. El formulari normalitzat de sol·licitud i de la documentació annexa es poden obtenir a l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt) accessible des de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (seu.gencat.cat), al Consell Català de l’Esport, a qualsevol de les seves representacions territorials i a la pàgina web corporativa de l’Administració de la Generalitat, Secretaria General de l’Esport, a l’adreça electrònica següent: http://www20.gencat.cat/portal/site/sge. 5.2 La presentació de les sol·licituds de subvenció i de la preceptiva documentació annexa s’efectua i es tramet, preferentment, pels mitjans electrònics de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt), accessible des de la Seu electrònica (seu.gencat.cat). Les sol·licituds efectuades per mitjans electrònics es consideren presentades davant l’Administració de la Generalitat de Catalunya quan s’enregistrin en el Registre Telemàtic de la Generalitat de Catalunya a través de l’Oficina Virtual de Tràmits i quedi constància a l’assentament d’entrada de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de la persona sol·licitant o de la persona representant, i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud. Les persones que presentin la seva sol·licitud electrònicament també poden presentar la documentació que els sigui requerida en resposta als requeriments de documentació tramitats d’acord amb les bases 10 i 11 pels mitjans electrònics de l’Oficina Virtual de Tràmits. 5.3 No obstant allò previst a l’apartat anterior, les entitats sol·licitants poden optar per presentar les sol·licituds, la documentació annexa a aquestes i la resta de documentació a aportar en resposta als ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 4/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6842 - 31.3.2015 CVE-DOGC-A-15086037-2015 requeriments de documentació tramitats d’acord amb les bases 10 i 11 de manera presencial, en format paper, al Registre general del Consell Català de l’Esport i al registre de les seves representacions territorials, a les adreces següents: Consell Català de l’Esport: Av. dels Països Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat. Representacions territorials del Consell Català de l’Esport: A Barcelona: Rambla de Guipúscoa, 23-25, 5è. E i F, 08018 Barcelona. A Girona: Pl. de Pompeu Fabra, 1 (edifici Sta. Caterina), 17002 Girona. A Lleida: C. de Lluís Companys,1, 25003 Lleida. A Tarragona: Major, 14, 43003 Tarragona. A les Terres de l’Ebre: C. de Montcada, 23, 43500 Tortosa. Les sol·licituds i la documentació a adjuntar també es poden presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques catalanes i l’article 38.4 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest supòsit, de presentació presencial, es recomana, a més de la presentació de la sol·licitud i la documentació en format paper, d’acord amb el que preveu aquesta base general 5.1, enviar també els documents per correu electrònic a l’adreça següent: cceact.presidencia@gencat.cat. 5.4 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases.

6 Identificació, autenticació i signatura electrònica Les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s’han d’autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica per a tràmits de nivell mitjà d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat a l’àmbit de l’administració electrònica). Les persones interessades s’han d’autenticar per fer la resta de tràmits associats al procediment de concessió d’aquestes subvencions per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la pròpia Seu electrònica.

7 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud 7.1 El model normalitzat de la sol·licitud de subvenció incorpora la documentació que cal aportar següent: a) El projecte de cada activitat per a la qual es demana subvenció, en el qual consti la memòria explicativa de l'activitat i el pressupost detallat de les despeses i ingressos previstos per a la seva execució o liquidació, en el cas que l'activitat ja hagués finalitzat, desglossat per actuacions i per conceptes de despesa. b) Les declaracions o la memòria acreditatives que s’especifiquen a la base 3. 7.2 La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi aquestes declaracions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió. Amb la signatura de les declaracions responsables, la persona signant dóna el seu consentiment per a la realització de les verificacions oportunes, des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció i fins al compliment per part de la persona beneficiària de la respectiva obligació de justificació de manera completa i correcta, i manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita. —8 Termini de presentació de sol·licituds El termini per a la presentació de les sol·licituds és el que s’indica al punt 5 de la convocatòria. ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 5/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6842 - 31.3.2015 CVE-DOGC-A-15086037-2015

— Criteris de valoració Les sol·licituds es valoren en funció dels criteris que s’esmenten tot seguit:

a) L’interès social i esportiu de l’activitat (0 a 300 punts) Baix interès social i esportiu: 0 punts Alt interès social i baix interès esportiu: 100 punts Baix interès social i alt interès esportiu: 200 punts Alt interès social i alt interès esportiu: 300 punts Es valora l’interès esportiu en funció de la dinamització esportiva que representa i la implantació de l’esport a nivell local. La ponderació és d’un 50% màxim per paràmetre. Es valora l’interès social en funció del volum d’espectadors que aglutina i la repercussió en els mitjans de comunicació. La ponderació serà d’un 50% màxim per paràmetre.

 b) El cost de l’activitat (0 a 300 punts) Menys de 10.000 €: 0 punts De 10.001 a 15.000 €: 35 punts De 15.001 a 35.000 €: 70 punts De 35.001 a 55.000€: 125 punts De 55.001 a 75.000 €: 200 punts Més de 75.001 €: 300 punts c) L’impacte i rellevància de l’activitat dins del sistema esportiu de Catalunya de 0,5 a 5 punts, multiplicador. Es valora la singularitat de l’actuació, l’antiguitat de l’entitat o l’actuació, l’impacte econòmic que representa a nivell local i la projecció internacional de l’entitat o l’actuació. La ponderació és d’un 25% màxim per paràmetre. A més, d’acord amb els criteris esmentats, es prioritzen les activitats sol·licitades que incorporin la consideració del principi d’igualtat efectiva de dones i homes en el seu disseny i execució, així com que contribueixin a visualitzar les dones en aquest àmbit, amb l’objectiu d’integrar la perspectiva de gènere i els drets de les dones.

Per a més informació

http://esports.gencat.cat/web/.content/home/serveis_i_tramits/subvencions__ajuts__etc./activitats/05-any_2015/Subv_Act_2015_Impacte/D6842_R586-2015_SubvImpacte.pdf