Definida la data de les proves d'accés a un nou curs de Tècnic de Ciclisme Nivell 1

19/06/2020
Federació

Definida la data de les proves d'accés a un nou curs de Tècnic de Ciclisme Nivell 1

La Federació Catalana de Ciclisme, amb la col·laboració de l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, convoca el XIV Curs de Tècnics de Ciclisme de nivell 1, d’acord amb la Ordren del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, ECD/158/2014, del 5 de febrer.
 
Les Proves d’accés es celebraran el dissabte 18 de juliol de 2020 a les 9:00h al  Velòdrom d’Horta de Barcelona.  
Per formalitzar la inscripció, cal realitzar els següents passos:
  1.  Omplir el full de Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés al curs de N1 en ciclisme en període transitori 092001CICI – Barcelona –A . Descarrega el document en el següent enllaç.
  2.  Presentar el document original a la seu de la FCC, adjuntant la següent documentació:
        a. Fotocòpia compulsada del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent, o superior acadèmicament) o bé, document acreditatiu de la superació de les proves d’accés a grau mitjà o superior.
        b. Fotocòpia compulsada del DNI.
        c. 1 fotografia mida carnet.
        d. Llicència de la FCC en curs
        e. Comprovant de pagament de la prova d’accés (es compulsa a la FCC amb verificació de l’original)
 
    3. Cal realitzar el pagament dels 49,25€ de les proves d’accés al núm. de compte corrent de la FCC ES83 2100 2895 7802 0008 8775 amb el concepte Prova d’accés Curs Nivell 1 i el nom de l’alumne/a.
 
Què cal portar? Per aquesta prova s’ha de dur casc i qualsevol tipus de bicicleta homologada. La descripció de les proves a realitzar i els criteris d’avaluació es troben a la web ciclisme.cat, a l'apartat de tecnificació (document complet). Les places s’atorgaran per ordre de superació de les proves d’accés al curs, amb un mínim de 10 alumnes i un màxim de 30 alumnes.
 
Preus. Imports a pagar del Curs de Tècnic de Ciclisme Nivell 1:
  •  Prova d’accés:   49,25€
  •  Bloc Comú: 136,00€
  •  Bloc Específic: 183,75€
  •  Període de pràctiques:   50,00€
  •  Varis: 300,00€
  • TOTAL:  719€
Què vindrà després? Les classes del bloc específic s’iniciaran el divendres 2 d’octubre de 2020, a les 18h, al velòdrom de Barcelona, conforme a les condicions sanitàries establertes en aquestes dates.